Immobilien-Lexikon

Verzeichnis Serbisch(Kyrillisch)-DeutschVerzeichnis Serbisch(Kyrillisch)-Deutsch


Abgaben (pl), öffentlicheтаксе, издаци/ јавни
Ablöse (f)откупнина
Ablösevereinbarungспоразум о откупнини
Abmessungмера
Abstellraumостава
Alleinverkaufsrecht/ Alleinvermittlungsauftragправо исклјучиве куповине
allgem. Geschäftsbedingungen (ABG)општи услови плаћања
Allgemeinfläche(n) (f/pl)општа површина
Altbauстара зграда
Angebotпонуда
angemessenприкладан
Anlageobjektпостројења
Annuitätануитет
Anzahlungаванс
Aufsandungserklärungизричита изјава о преносу власништва
Aufschließungskostenтрошкови припајања
Aufteilungподела
Auftraggeberналогодавац
Aufzugлифт
Ausländer (m/pl)страни грађани/странци
Außenanlageспољни објекат
Aussichtпоглед
Ausstattungопрема/опремљеност
Balkonбалкон
Bankgarantieбанковна гаранција
Bauabschnittфаза изградње
Bauanzeigeобавештење о изградњи
Baubeginnпочетак изградње
Baubehördeуправа изградње
BaubeschRänkung(en)ограничења изградње
Baubewilligungграђевинска дозвола
Baugrundstückграђевинско земљиште/грађевинска парцела
Bauordnungграђевински прописи
Baurechtграђевинско право
Bausperreзабрана градње
Bauträgervertragуговор са носиоцем градње
BauträgervertragsGesetzзакон о доношењу уговора са носиоцем градње
Bauvertragуговор о градњи
Beamteчиновник
bebautes Grundstückозидана парцела
Bedingungуслов откупа
befristetорочен/ орочени уговор о најму
befristeter Mietvertrag (m)/ befristetes Mietverhältnis(n)орочени уговор о најму/ орочени уговор о условима најма
Beglaubigungовера
Behörde(n)грађевинска управа
Belastung(en), aushaftende оптерећења/ неоспоравана
beratenсаветовати
Besicherungосигурање
Bestandsverhältnisстање градње
Besteuerungопорезивање
Betriebskostenкомунални трошкови
Bewilligungдозвола
Bewilligungsverfahrenпоступак добијања дозволе
bezugsfertigусељив
Bonitätбонитет
Breiteширина
Bundesdenkmalamtсавезни завод за споменике
Bundesdenkmalschutzсавезни завод за заштиту споменика
Bungalowбунгалов
Bürogebäudeуправна зграда/ пословна зграда
Dachкров
Dachbodenтаван
Dachbodenausbauнадградња
Dachgartenкровни врт
Dachgeschossмансарда
Dachterrasseкровна тераса
Dachterrassenwohnungпентхаус
Darlehensgeberзајмодавац
Dauerauftragтрајни налог
Denkmalschutzзаштита споменика
Devisenausländerдевизни странац
Dienstbarkeitуслужност
Duscheтуш
Effektivzinssatz, jährlichефективна каматна стопа, годишња
Eigenheimстан у својини
Eigenkapitalлични капитал
Eigentumсвојина, власништво
Eigentum, leer stehendвласништво, празно
Eigentümerвласник
Eigentumsblatt (Grundbuch)власнички лист, земљишна књига
Eigentumsvorbehaltправо власништва
Eigentumswohnungстан у власништву
Einbaukücheуграђена кухиња
Einfamilienhausпородична кућа
Einkaufzentrumтржни центар
Einkommenприход/ доходак
Einkommensnachweisдоказ о приходу
Einreichpläneплан градње
Einrichtungопрема/опремљеност
Einrichtungsgegenständeелементи стамбене опреме
Eintragungрегистрација
Einverleibungприкључење
Energieausweisенергетска карта
Erhaltunsbeitragтрошкови одржавања
Ermächtigungовлашћење
Errichtungskostenтрошкови подизања
Erschließung von Baulandприсаједињење грађевинског земљишта
Erschließungskostenтрошкови припајања
Erstbezugпрво усељење
erstrangige Hypothekхипотека првог реда
Ertragswertmethodeметода израчунавања прихода
Ertragswertverfahrenпоступак израчунавања прихода
Esszimmerтрпезарија
Etageетажа
Fahnengrundstückпарцела је удаљена од главне улице и има сопствени прилаз
Familienstandбрачно стање
Fensterпрозор
Ferienhausвикендица
Fernheizung/Fernwärmeпарно грејање
Fertigstellungзавршетак
Fertigteilhausмонтажна кућа
Finanzamtуправа финансија/ финансијска служба
Finanzierungфинансирање
Finanzierungsbedingungenуслови финансирања
Flächenwidmungнамена
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanпромена површинске намене/нацрт преградње
Fliesenплочице
Fußbodenheizungподно грејање
Garantieгаранција
Garconniereгарсоњера
Gartenдвориште/врт
Gästezimmerгостинска соба
Gebäudeграђевина/зграда
Gebühr(en)таксе
Gemeinschaftseinrichtungenдржавне/ друштвене установе
Genehmigungдозвола
Geräuschbelästigungоптерећење буком
gesamtkostenукупни трошкови
Geschäftsbedingungen, allgemeineуслови пословања, општи
Geschäftsräumeпословне просторије
Gesellschaftдруштво
Gesetzзакон
gesetzliche Beschränkungзаконска ограничења
Gewährleistungгаранција
Grünanlageзеленило/зелена површина
Grundbuchземљишна књига
Grundbucheintragungsgebührтакса за унос у земљишну књигу
Grundsteuerосновни порез
Grundstücksgrößeвеличина земљишта/ поседа
Grundverkehrпромет некретнина
Grundverkehrsgesetzзакон о промету некретнинама
Grünraumзеленило/зелена површина
günstige Lageповољан положај
Gutachtenмишљење
Hauptmieteглавни најам
Hausкућа
Haushaltдомаћинство
Hausmeisterдомар
Hausordnungкућни ред
Hausverwalterуправитељ, кућни
Heizungгрејање
Hochhausвишеспратница/ солитер
Holzfußbodenдрвени под
Hypothekendarlehenхипотекарна позајмница
Immobilieнекретнина
Immobilienmaklerтрговац некретнинама
Immobiliensachverständigerстручњак за некретнине
Immobilientreuhänderзаступник за некретнине
Immobilienverwalterуправник некретнинама
Indexmietvereinbarung договор о индексирању најма
Investitionsablöseинвестиционе рате
Kaltmieteкирија без трошкова грејања
Kaufкуповина
Kaufoptionопција куповине
Kaufpreisцена
Kaufvertragуговор о куповини/ куповни уговор
Kinderspielplatzигралиште за децу
Klimaanlageклима/ клима уређај
Kostenvoranschlagпредлог трошкова
Kreditzusageодобрење кредита
Kündigungотказ/ раскидање уговора
Kündigungsschutz, gesetzlicherправна заштита код прекидања уговора
Kurzzeitmiete (befristet)краткорочна кирија/ закуп
Lage (allgemein)положај
laufendтекући
leer stehend/bestandfreiпразан/ненамештен/без инвентара
Liftлифт
Löschungsbewilligungодобрење за испис
Lüftungпроветравање/ вентилација
Maklergebührтакса за посредовање
Mangelнедостатак
Mansardenwohnungстан на мансарди
Maßstabмера, стандард
Mehrfamilien(wohn)hausстамбена зграда
Mehrwertsteuerпорез на додату вредност
Mieteкирија, најамнина
Mietengesetzзакон о висини кирије
Mieterизнајмљивач
Miethausстамбена зграда за изнајмљивање станова
Mietrechtнајамно право
Mietwohnungстан на изнајмљивање
Mietzins (Pachtzins)камата на најмнину
Miteigentumвласништво најма
Miteigentümerвласник најма
Möbelнамештај
Müllbeseitigungзбрињавање отпада
Mustervertragпример уговора
Nachbarкомшија
nachfrageпотражња
nachrangige Hypothekхипотека другог реда
Nähe, in der N. vonблизина, у близини
Naherholungsgebietподручје за рекреацију
Nahverkehrлокални саобраћај
Nebenbedingungспоредни услов
Nebengebührensicherstellungобезбеђење нусприхода
Nebenkostenспоредни трошкови/додатни трошкови
Nettomietzinsнето кирија
Neubauновоградња
Notarнотар
Nutzflächeкорисна површина
oberes Stockwerkгорњи спрат
öffentlichјавно
öffentliche Verkehrsmittelјавни/ градски превоз
Ortsbildлокална слика насеља
Parifizierungпрорачун корисности парцелације
Parkett/Parkettbodenпаркет
Parkplatzпаркинг место
persönliche Haftungсопствена одговорност
Pfandзалог
Projektbeschreibungопис пројекта
Projektplanплан пројекта
Prospektпроспект
Provisionпровизија
Prozentпроценат
Quadratmeterквадратни метар
Qualitätквалитет
Rang z.B. einer Hypothekред/ стопа хипотеке
Ratenzahlung(en)исплата у ратама
Raumhöheвисина простора
Raumordnungsplanплан распореда просторија
Rechnungрачун
Rechtsanwaltадвокат
Rechtsformзаконски вид
Reihenhausкућа у низу/ низ кућа
Reinigungчишћење
Renovierungреновирање
repräsentativрепрезентативан
Rückabwicklungпреглед склопљеног посла/ уговора
Rücktritt (Vertrags-)одступање од уговора
Sachverständigeстручњак
Satellitсателит
Saunaсауна
Schlafzimmerспаваћа соба
Schlüsselкључ
Schutzraumсклониште
Sicherheit (fin.)гаранција(фин.)
Speisezimmerтрпезарија
Spielplatzигралиште
Stadtteilградска четврт/ део града
ständiger Wohnsitzстални боравак
Steuerпорез
Steuerberaterпорески саветник
Stiftungдонација
Stockwerkспрат
Stromструја
Südlageјужна страна
Superädifikatпривремена дозвола за градњу од власника парцеле
technische Infrastrukturтехничка инфраструктура/снабдевеност
Terrasseтераса
Tiefgarageподземна гаража
Toiletteтоалет
Treuhand/Treuhänder (jur.)заступник
Überprüfungпровера, контрола
Übersiedlungпресељење
Überweisungдознака, пребацивање
Umbauадаптирање
Umwidmungпромена намене
Unbedenklichkeitsbescheinigungпотврда о неоспорности
unbefristeter Vertragнеорочени уговор
Unterlagenдокумента
Urkundeпвеља/ потврда/ сведочанство/ извод
Verfügbarkeitрасположивост, доступност
Verkaufпродаја
Verkehrswertпродајна вредност
Vermieterиздавалац
Versicherungосигурање
Vertragуговор
Vertragsabschlussуговорни закључак
vertraulichповерљиво
Villaвила
Vollmachtпуномоћ/ пуномоћство
Vorauszahlungаванс/ аконтација
Vorkaufsrechtправо прече куповине
Wohnenстановати
Wohngebietподручје/ место боравка
Wohnung, gut ausgestattetстан, добро опремљен/ намештен
Wohnungseigentümer (WE)власник стана
Wohnungseigentumsgemeinschaftудружење власника некретнина
Wohnzimmerдневна соба
Zahlungsbedingung-enуслови плаћања
Zahlungsfristрок плаћања
zentrale Lageцентрални положај
zu verkaufenна продају
zu vermietenиздаје се
Zweitwohnsitzдруго пребивалиште/ друго место боравка
Zweitwohnungдруги стан